Voorwaarden

De hoofdpunten:
Genoemde prijzen zijn incl. 21% BTW en excl. verzendkosten (deze worden vermeld voordat u de bestelling plaatst). De verzendkosten bijdrage is incl. verzending, verpakking en diverse administratieve kosten. U ontvangt een factuur met btw specificatie.
Afbeeldingsresultaat voor visa ideal
Betaalmogelijkheden: 

Mirasound maakt gebruik van de Sisow betaalmodule. In een beveiligde omgeving kunt u betalen met: 

a. IDEAL : u rekent af in vertrouwde internet betaal omgeving van uw eigen bank. Voordeel: betaling is direct geboekt, waardoor verzending z.s.m. kan plaatsvinden.
b. betaling vooraf : u betaalt het opgegeven bedrag op ons IBANnr.: NL32 INGB 0000293063. BIC / Swiftcode INGBNL2A
t.n.v. Mirasound, Amersfoort m.v.v. uw bestelnummer. Uw bestelling wordt verwerkt zodra de betaling is ontvangen. Dit is doorgaans dezelfde dag binnen.
c. vanuit buitenland o.a. ook per MisterCash, BanContact, IngHomepay of SofortBanking
d. betaling per Visa of Mastercard* (via Worldline module met 3d secure voor uw en onze beveiliging). Nadat de betaling is goedgekeurd, sturen wij de bestelling.
e. PayPal*
* vanwege de kosten verzoeken wij u vanuit Nederland met Ideal te betalen

Levertijd ca. 2 tot 5 dagen (indien op voorraad).

De cd's/dvd's worden verzonden in hiervoor ontwikkelde verpakkingen.
Mirasound is niet aansprakelijk voor geleden schade tijdens verzending.
In principe worden cd's niet geruild of ter beluistering eerst opgestuurd.

The main points:
All prices are included 21% VAT and exclusive shipment.
The shipment costs are selected by weight and country.
With your order you receive an invoice with tax specification.
Payment by Ideal (NL), MisterCash, BanContact, SofortBanking, PayPal or credit card: Visa / Mastercard (only in Euro).
It is not possible to take ordered cd's/dvd's in exchange or take back after listening.
Orders will be sent as soon as possible and will be packed in special material.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Mirasound b.v.;zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort;onder nummer
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Mirasound bv zijn vrijblijvend en Mirasound bv behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, Zie ook artikel 3.4.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Mirasound bv. Mirasound bv is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Mirasound bv dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Levering Onder Rembours of Op rekening is helaas niet mogelijk, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Bij opgave van bank- of creditcard gegevens welke oninbaar of bij overschrijding van de betalingstermijn, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Mirasound bv bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Mirasound bv zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Mirasound bv om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging.

Artikel 4. Levering

4.1 Levering door Mirasound bv vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door Mirasound bv anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Mirasound bv. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Mirasound bv verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Mirasound bv geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Mirasound bv garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) weken na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Mirasound bv te melden.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Mirasound bv de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Mirasound bv, dan wel tussen Mirasound bv en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Mirasound bv, is Mirasound bv niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Mirasound bv.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Mirasound bv in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Mirasound bv gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Mirasound bv kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan Mirasound bv schriftelijk opgave doet van een adres, is Mirasound bv gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Mirasound bv schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Mirasound bv gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Mirasound bv deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Mirasound bv in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Mirasound bv vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Mirasound bv is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Mirasound Media Services bv
Bitterkruid 32
3824 ND Amersfoort
The Netherlands
Tel.: +31(0)33 - 455 5004

BTW / VAT. nr. NL 8180.87.833.B01
K.v.K. Gooi Eemland nr. 32124269

Bankrelatie: ING bank
IBANnr. NL32 INBG 0000293063
BIC / Swiftcode INGBNL2A