PLANET EARTH - LA ARTISTICA

500.144 WWM
  • Beschrijving

De 3e Symfonie van Johan de Meij

Societat Musical La Artistica Buñol & Female Choir Orfeon
conductor Henrie Adams

1)  Windy City Overture (Johan de Meij)
2) Extreme Make-over (Johan de Meij)
Symphony No. 3 Planet Earth (Johan de Meij)
3)  Lonely Planet
4)  Planet Earth
5)  Mother Earth